نوشته‌ها

مرکز ليزر موهاي زائد تجریش

مرکز ليزر موهاي زائد تجریش | 09999890613

مرکز ليزر موهاي زائد تجریش

۶ تا ۸ جلسه به

فاصله ماهی یک بار برای

صورت فاصله دو ماه یکبار

برای بدن تکرار می شود

معمولا با انجام شش دهه

۸۰ تعداد موها خیلی کمتر

میشه بشری فرد مشکل

هورمونی در پایین شده

باشد در غیر اینصورت احتمال

بازگشت موهای زائد خیلی

بیشتر از فایده ای نخواهد

داشت بر این افراد اگر فردی

سالن ليزر موهاي زائد تجریش

 

مورد بررسی قرار گرفت و

در آزمایش مشخص و

مشکل هورمونی ندارد

را شروع کند اگر مشکل

هورمونی تولید دارو برای

تنظیم هورمون ها استفاده

کنید موهای زائد را صفر نمی‌کند

ولی باعث کاهش شدید

کلينيک ليزر مو در تجریش

موهای زائد این افراد می‌شود

به خاطر تفاوت افراد و تفاوت

رشد مو و لیزر برای هر فرد

متفاوت می باشد هر تار

مو طی سه مرحله رشد

می‌کند ولی در فاز رشد

فعال یعنی بهش میگم

تراکم ملانی به اندازه که

انرژی نورانی را در حد تخریب

جذب کند می رساند در هر

مرکز ليزر موهاي زائد تجریش

مقطع زمانی فرد تعداد یک

سوم از ما در این فاز مورد

هدف قرار می‌گیرند حداقل

۴ تا ۶ شرط برای از بین

مراکز ليزر موهاي زائد تجریش

مرکز ليزر موهاي زائد نیاوران

بردن موهای زائد با لیزر

نیاز دارید بهترین لیزر

موهای زائد اشخاصی

با موهای تیره و رنگ پوست

روشنی دارند اشخاصی که

دارای پوست تیره رنگ موهای

روشن ای نیازمند جلسات

بیشتری برای رفع موهای

زائد می باشند در این جلسه

لیزر مو نباید از روش بند

انداختن یا کندن موهای زائد

استفاده کنیم این قبیل اقدامات

حداقل دو هفته قبل از لیزر

درمانی خودداری کنیم

موهای ناحیه مورد نظر و فقط باید

با تیغ بتراشید اثر نیز باید

بین بردن موهای زائد دو هفته

بعد از اولین جلسه لیزر درمانی

مشخص می‌شود

مرکز ليزر موهاي زائد تجریش

مرکز ليزر موهاي زائد تجریش

این روش بسیار مناسب است

مرکز ليزر موهاي زائد شمال تهران

باعث میشود پوستی بدون مو را تجربه

کنید

زمانی که پوست تمیز میشود و بدون مو میشود یه حس خوب به فرد داده میشود که همین امر باعث میشود که فرد به تمیزی اهمیت دهد